Skip to main content

Nieodpłatna pomoc prawna

2019-06-11

Poniżej informujemy mieszkańców Gminy Rychliki o nieodpłatnej pomocy prawnej.
Informacja o lokalizacji poszczególnych punktów w Powiecie Elbląskim oraz o godzinach udzielania porad:
Punkt Nr 1 – prowadzony przez Powiat Elbląski, usytuowany w Starostwie Powiatowym w Elblągu, ul. Saperów 14A, III piętro, pok. 304, nr tel. 575 648 568
poniedziałek – piątek, godz. 7.30 – 11.30

Punkt Nr 2 – prowadzony przez Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej, usytuowany w Pasłęku przy ul. Wojska Polskiego 14 (Filia Starostwa Powiatowego), nr tel. 575 648 567
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – godz. 9.00 – 13.00,
środa – godz. 13.00 – 17.00

W obu punktach porad udzielają radcy prawni.
Zgodnie z wymogami ustawy w Powiecie Elbląskim utworzono 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:
– 1 punkt prowadzony przez Powiat, w którym pomocy udzielają radcy prawni wskazani w drodze porozumienia zawartego z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,
– 1 punkt, którego prowadzenie powierzono organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.

Pod działalność punktów przeznaczono zgodnie z wymaganiami lokale powiatowe, w tym jeden lokal znajduje się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu, przy ul. Saperów 14A, drugi lokal w Filii Starostwa Powiatowego w Pasłęku, przy ul. Wojska Polskiego 14.

W wyniku oceny ofert, prowadzenie w roku 2019 zadania nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w jednym punkcie, zlokalizowanym w Pasłęku, powierzono Elbląskiemu Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej.
1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
a. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
b. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
c. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
d. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
3. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
4. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu jest Starosta Elbląski.
5. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.
6. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 55 239 49 09 codziennie w godzinach od 8.00 do 12.00.
7. Osobie uprawnionej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem (osobom, o którym mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składają Staroście Elbląskiemu, w formie papierowej, na adres: Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82 – 300 Elbląg, z dopiskiem Wydział Organizacyjny, lub elektronicznej na adres: kskrzypek@powiat.elblag.pl oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, po otrzymaniu
od Starosty Elbląskiego drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.
9. Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej:
Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej, zwanej dalej „kartą pomocy”.

Karta pomocy składa się z części A i części B.

Część A karty pomocy wypełnia osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej mogą być wypełnione przy udziale tej osoby.

Część B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej. Wypełnia ją osobiście osoba uprawniona, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osobie uprawnionej przekazuje się część B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w pkt 1.
Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne.

W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w zamkniętej urnie znajdującej się w lokalu, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna, w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy.

Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
W takim przypadku po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona może dobrowolnie przekazać anonimową opinię o udzielonej pomocy prawnej pod numerem telefonu 55 239 49 37 lub na adres poczty elektronicznej kskrzypek@powiat.elblag.pl lub listownie na adres Starostwo Powiatowe w Elblągu, ul. Saperów 14A, 82 – 300 Elbląg, z dopiskiem Wydział Organizacyjny.