Skip to main content

Nowe przepisy dotyczące meldunków

2013-05-13

Urząd Gminy Rychliki informuje,że w dniu 31 grudnia 2012 r.,weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego,obejmujących:

  • wprowadzeniu możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art.33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • wprowadzeniu możliwości „ automatycznego „wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu;
  • wydłużeniu terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
  • odstąpieniu od konieczności zgłaszania przy meldowaniu się informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładaniu wojskowego dokumentu osobistego;
  • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu z 3 do 6 miesięcy długości okresu wyjazdu zagranicznego, który będzie objęty obowiązkiem zgłoszenia w organie ewidencji ludności.
  • zniesieniu obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG i Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
  • likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
  • likwidację obowiązków właścicieli, sołtysów , dozorców, administratorów domów oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
  • zniesieniu karalności za niedopełnienie obowiązku meldunkowego przez obywateli polskich, obywateli UE oraz obywateli EFTA – stron EOG i Konfederacji Szwajcarskiej;

Ponadto ww. ustawą przesunięto termin wejścia w życie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności na dzień 1 stycznia 2015r. Zaś zniesienie obowiązku meldunkowego przewidziano z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wszelkich wyjaśnień i wątpliwości związanych ze zmianą procedury meldunkowej udziela Kierownik USC Danuta  Rudzka pokój nr 6.