Skip to main content

Oferta LKS SPARTA Kwietniewo z pominięciem otwartego konkursu ofert

2015-09-30

Wójt Gminy Rychliki informuje, że dnia 30.09.2015 r. wpłynęła oferta LKS SPARTA Kwietniewo  z siedzibą  w Kwietniewie 8 o wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie pominięciem otwartego konkursu ofert wynikającego z art.  19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).

Uwzględniając celowość realizacji powyższego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3  w/w ustawy Wójt Gminy Rychliki zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej;
b) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy;
c) na stronie internetowej Urzędu Gminy,
celem zgłoszenia uwag dotyczących w/w oferty.

Do pobrania oferta LKS SPARTA Kwietniewo