Skip to main content

Oferta organizacji pozarządowej – pominięcie otwartego konkursu

2015-06-23

Wójt Gminy Rychliki informuje, że dnia 23.06.2015 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klub Sportowy PAMA Powodowo z siedziba w Powodowie 10/8a o wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie pominięciem otwartego konkursu ofert wynikającego z art.  19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).

Uwzględniając celowość realizacji powyższego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3  w/w ustawy Wójt Gminy Rychliki zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

a)            w Biuletynie Informacji Publicznej;

b)           na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy;

c)            na stronie internetowej Urzędu Gminy,

 

celem zgłoszenia uwag dotyczących w/w oferty.

 

Pobierz ofertę