Skip to main content

Ogłoszenie

2019-02-06

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 roku, Nr 32, poz. 191 ze zm.) Wójt Gminy Rychliki informuje, o wyłożeniu do publicznego wglądu protokołów inwentaryzacyjnych, dotyczących nabycia na wniosek w drodze komunalizacji przez Gminę Rychliki n/w nieruchomości drogowych, stanowiących własność Skarbu Państwa – Starosta Elbląski:

 

Lp.

Nazwa obrębu

Numer działki

Powierzchnia

ogółem

Nr księgi wieczystej

Rodzaj użytkowania

1.

Lepno

75/1

0,7100

EL1E/00077782/8

Droga

2.

Buczyniec

96/1

0,1200

EL1E/000777933/2

Droga

Protokoły inwentaryzacyjne w/m nieruchomości wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy w Rychlikach (pok. nr 2a), 14-411 Rychliki, od poniedziałku do piątku (w godz. 715 – 1500), w okresie od dnia 06.02.2019 roku do 08.03.2019 roku.

Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w protokole, mogą zgłaszać swoje wnioski i zastrzeżenia w okresie wyłożenia w sekretariacie Urzędu Gminy w Rychlikach (pok.1) do dnia 08.03.2019 roku.

Po okresie wyłożenia oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag i zastrzeżeń protokoły inwentaryzacyjne będą stanowić załącznik do wniosku do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o przekazanie w/w nieruchomości Gminie Rychliki.