Skip to main content

Ogłoszenie KOWR

2018-12-13

W związku z przedłożoną warunkową umową sprzedaży z dnia 22 listopada 2018 roku Repertorium „A” Nr 5766/2018, dotyczącą sprzedaży nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w miejscowości Sójki gmina Rychliki, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Sójki jako działka Nr 33/4 o powierzchni 15,1500 ha, w związku z art. 29 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 91) i art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 1405 z późn. zm.), uprzejmie proszę o udzielenie informacji czy w miejscowości Sójki lub na terenie gminy Rychliki występują rolnicy zainteresowani nabyciem opisanych wyżej nieruchomości, którzy spełniają warunki art. 5 i 6 w/w ustawy i zamierzają powiększyć gospodarstwa rolne do łącznej powierzchni nie przekraczającej 300 ha użytków rolnych.

Uprzejmie proszę o opinię w sprawie ewentualnego wykonania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przysługującego mu prawa pierwokupu opisanej wyżej nieruchomości.
Termin ewentualnego spotkania z rolnikami w terenie proszę uzgodnić z Koordynatorem Sekcji Zamiejscowej KOWR w Elblągu Panem Maciejem Zaleskim, który będzie dokonywał lustracji nieruchomości na miejscu oraz badał opinię lokalnego środowiska (tel. 55 230-65-28).
Ze względu na krótki termin (1 miesiąc) złożenia przez KOWR oświadczenia w przedmiotowej sprawie, jak również celem nie blokowania planowanej przez strony transakcji, w wypadku nie korzystania z prawa pierwokupu, uprzejmie proszę o potraktowanie sprawy, jako bardzo pilnej.