Skip to main content

Ogłoszenie

2013-03-11

 Rychliki, dnia 05 marca 2013 roku

WÓJT GMINY RYCHLIKI

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Rychliki

Przedmiotem naboru jest stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rychliki: ds. rozwoju obszarów wiejskich

I. WYMAGANIA

Wymagania niezbędne:

1)  wykształcenie wyższe (preferowane kierunki administracja, ekonomia, prawo),

2) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn,zm):

   – obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 cyt. ustawy,
   – pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
  – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   – nieposzlakowana opinia,

3)  znajomość przepisów w zakresie zasad funkcjonowania ustaw: Ustawa Prawo zamówień publicznych (w stopniu umożliwiającym samodzielne opracowanie specyfikacji Istotnych warunków zamówienia), Kodeks postępowania   administracyjnego,

4) znajomość przepisów prawa w zakresie zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,

5) umiejętność prowadzenia postępowań zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego,

6) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

   Wymagania dodatkowe:

   1) znajomość obsługi komputera(wykonywanie zadań w pakiecie Office, obsługa ksero/fax)

   2) umiejętność sporządzania projektów decyzji administracyjnych,

   3) umiejętność sporządzania projektów uchwał,

   4) zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy,

   5) znajomość języka : niemiecki lub angielski.
 

II. Warunki pracy:   

    wymiar czasu pracy – pełen etat,
    miejsce pracy- Urząd Gminy Rychliki,
    specyfika pracy –  praca przy komputerze i praca w terenie,
    bezpośrednia praca z klientem

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  – realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

  – sporządzanie wniosków o pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej,

  – ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach różnych programów,

  – współpraca z samorządami wiejskimi, organizacjami rolniczymi oraz stowarzyszeniami,

  – promocja gminy,

  – nadzór nad całokształtem zagadnień związanych z kultura i sztuką na terenie gminy.

IV. Wymagane dokumenty:

1)  CV, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy,

2) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o nieskalaniu wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 

Zgodność kserokopii z oryginałem, dokumentów wymienionych w punktach 2-4 potwierdzić należy w sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki – pokój nr 1.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymienione wyżej dokumenty aplikacyjne osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy w Urzędzie Gminy Rychliki winna złożyć  w Sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki – pokój nr 1, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko ds. rozwoju obszarów wiejskich”.

2. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Rychliki 14-411 Rychliki – tylko pod warunkiem wcześniejszego uzyskania w Sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki ( pokój nr 1) potwierdzenia zgodności przedkładanych kserokopii z oryginałem.

4. Dokumenty aplikacyjne można składać do godziny 14.00 dnia 19 marca roku.

 W przypadku wysłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy Rychliki. Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Inne informacje:

Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie i miejscu konkursu na w/w stanowisko

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rychliki ( http://rychliki-ug.bip-wm.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Rychliki.

Wójt Gminy Rychliki    
mgr Henryk Kiejdo