Skip to main content

Ogłoszenie o konkursie

2012-04-20

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Rychliki ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Rychlikach 14-411 Rychliki w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Rychlikach im. Janusza Korczaka i Gimnazjum w Rychlikach

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek

( Dz. U. Nr 184, poz.1436 z późniejszymi zmianami) tj.:

1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym spełniającym łącznie następujące wymagania:

a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe,
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
d) uzyskał, przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora:
– co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub,
– pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo,
– w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie
ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późniejszymi zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późniejszymi zmianami) .

2) Do udziału w konkursie mogą przystąpić również kandydaci niebędący nauczycielami, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:
a) posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
b) ukończyli studia magisterskie,
c) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż na stanowisku kierowniczym,
d) maja pełna zdolność do czynności prawnych i korzystają z praw publicznych,
e) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
f) spełniają wymagania określone w w pkt 1b, 1e, 1g i 1i.

II.OFERTY OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KONKURSU POWINNY ZAWIERAĆ:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
i rozwoju szkół wchodzących w skład Zespołu,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
informacje o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub
stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia podyplomowych studiów z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późniejszymi zmianami),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późniejszymi zmianami),
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674, z późniejszymi zmianami) lub art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

III. SKŁADANIE OFERT
1) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Rychlikach”, w terminie do dnia 07 maja 2012 roku do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki ( parter ,pokój nr 1). Oferty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

2.Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową na adres : Urząd Gminy Rychliki 14-411 Rychliki – w tym przypadku decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy Rychliki.
3.Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Rychliki.
4.O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wójt Gminy Rychliki
mgr Henryk Kiejdo

Rychliki, dnia 19 kwietnia 2012 roku

więcej na stronie BIP gm. Rychliki