Skip to main content

Ogłoszenie o konkursie FIO 2015

2014-12-22

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2015 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2015 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Składane projekty muszą realizować cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.
W ramach konkursu dofinansowaniem objęte będą następujące rodzaje zadań:
– Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;
– Priorytet 3. Aktywni obywatele;
– Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe;
– oraz komponentu działań systemowych wyodrębnionego w ramach 4 priorytetu.
Składane projekty mogą obejmować okres roku, dwóch lub trzech lat.
Więcej informacji na portalu Departamentu Pożytku Publicznego (www.pozytek.gov.pl) pod adresem: http://www.pozytek.gov.pl/undefined/Ogloszenie,o,konkursie,FIO,2015,3637.html