Skip to main content

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.

2018-01-19

Wójt Gminy Rychliki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. w zakresie:

  1. upowszechniania kultury fizycznej;
  2. upowszechniania kultury i sztuki

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wspomnianych zadań wyniesie w sumie 40 tys. złotych.

W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki, w terminie do dnia 12 lutego 2018 r. do godz. 14:00.  Kopertę należy opatrzyć opisem: Konkurs ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym”.

Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej /zakładka organizacje pozarządowe/.