Skip to main content

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych w 2019r.

2019-01-25

Wójt Gminy Rychliki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. w zakresie:
1. upowszechniania kultury fizycznej;
2. upowszechniania kultury i sztuki
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wspomnianych zadań wyniesie w sumie 50 tys. złotych.
W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki, w terminie do dnia 18 lutego 2019 r. do godz. 14:00. Kopertę należy opatrzyć opisem: „Konkurs ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym”.

Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej /zakładka organizacje pozarządowe/.

 

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 WÓJTA GMINY RYCHLIKI
ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO