Skip to main content

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rychliki

2015-03-04

 Rychliki, dnia 04 marca 2015 roku

WÓJT GMINY RYCHLIKI
ogłasza nabór kandydatów
na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy Rychliki

Przedmiotem naboru jest stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rychliki :
ds. rozwoju obszarów wiejskich

I. WYMAGANIA

   Wymagania niezbędne:
   1)  wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, ekonomia, prawo),
   2) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust  1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.
     o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2014 r., poz. 1202 z późn,zm):
   – obywatelstwo polskie lub innych państw, zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 cyt. ustawy,
   – pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych,
   – brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
      oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   – nieposzlakowana opinia,

   3)  znajomość przepisów w zakresie zasad funkcjonowania ustaw: Ustawa Prawo zamówień
       publicznych ( w stopniu umożliwiającym samodzielne opracowanie specyfikacji
       istotnych warunków zamówienia), Kodeks postępowania   administracyjnego,
   4) znajomość przepisów prawa w zakresie zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
   5) umiejętność prowadzenia postępowań zgodnie z Kodeksem postępowania
       administracyjnego,
    6) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
   Wymagania dodatkowe:
   1) znajomość obsługi komputera(wykonywanie zadań w pakiecie Office, obsługa ksero/fax)
   2) umiejętność sporządzania projektów decyzji administracyjnych,
   3) umiejętność sporządzania projektów uchwał,
   4) zdolności analityczne i koncepcyjne, umiejętność planowania i organizacji pracy,
   5) znajomość języka : niemiecki lub angielski.

   6) doświadczenie zawodowe
   
II. Warunki pracy:    
1)    wymiar czasu pracy – pełen etat,
2)    miejsce pracy- Urząd Gminy Rychliki,
3)    specyfika pracy –  praca przy komputerze i praca w terenie,
4)    bezpośrednia praca z klientem

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  – realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,
  – sporządzanie wniosków o pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej,
  – ubieganie się o wsparcie finansowe w ramach różnych programów,
  – współpraca z samorządami wiejskimi, organizacjami rolniczymi oraz stowarzyszeniami,
  – promocja gminy,
  – nadzór nad całokształtem zagadnień związanych z kultura i sztuką na terenie gminy.   

IV. Wymagane dokumenty:
1)  CV, list motywacyjny i kwestionariusz osobowy,
2) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz o nieskalaniu wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 Zgodność kserokopii z oryginałem, dokumentów wymienionych w punktach 2-4 potwierdzić należy w sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki – pokój nr 1.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymienione wyżej dokumenty aplikacyjne osoba ubiegająca się o przyjęcie do pracy w Urzędzie Gminy Rychliki winna złożyć  w Sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki – pokój nr 1, w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko ds. rozwoju obszarów wiejskich”.
2. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Rychliki 14-411 Rychliki – tylko pod warunkiem wcześniejszego uzyskania w Sekretariacie Urzędu Gminy Rychliki ( pokój nr 1) potwierdzenia zgodności przedkładanych kserokopii z oryginałem.
4. Dokumenty aplikacyjne można składać do godziny 14.00 dnia 18 marca 2015 roku.
 W przypadku wysłania drogą pocztową decyduje data wpływu do Sekretariatu Urzędu Gminy Rychliki. Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Inne informacje:

   Aplikacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.
   Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie i miejscu konkursu na w/w stanowisko

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rychliki (  http://rychliki-ug.bip-wm.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Rychliki.

                                                                  Wójt Gminy Rychliki     
                                                                    mgr Henryk Kiejdo