Skip to main content

Ogłoszenie o naborze ofert na realizację projektów…

2016-02-04

Ogłoszenie o naborze ofert na realizację projektów w ramach programu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie

Lokalna Grupa Działania “WARMIŃSKI ZAKĄTEK” w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych “STOPA”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem “PRZYSTAŃ” ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach  Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.

Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA PUBLICZNEGO, OBEJMUJE ZADANIA KTÓRE:
•    posłużą stymulowaniu aktywności obywatelskiej
•    zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
•    wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
•    mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
•    przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
•    będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
•    będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe
i mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
ADRESACI ZADANIA PUBLICZNEGO:
•    Grupy nieformalne – stanowiące nie mniej niż trzy osoby, wspólnie realizujące lub chcące realizować  działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.
•    Grupy samopomocowe – stanowiące dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków,
•    Młode  organizacje pozarządowych, czyli  organizacje  wpisane do KRS nie wcześniej niż 18 miesięcy  od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, których roczny budżet nie przekracza  25 tys. zł za rok poprzedni i bieżący (na dzień złożenia wniosku)
  W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które łącznie:
•    mają siedzibę na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego,
•    planują prowadzić działania na obszarze i na rzecz społeczności województwa warmińsko – mazurskiego.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH  PRZEZNACZONYCH NA DOFINANSOWANIE MIKRODOTACJI: 313 600 złotych

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 26 stycznia 2016 – 15 lutego 2016

pobierz dokumenty