Skip to main content

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości 5/55 Krupin

2015-09-25

Przetarg na sprzedaż budynku gospodarczego położonego na działce nr 5/55 w Krupinie Gmina Rychliki.

Wójt Gminy Rychliki informuje, że na dzień 30.10.2015r. na godz. 1000 ,ogłoszony został pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność budynku gospodarczego (w zabudowie szeregowej) położonego na działce nr 5/55 o pow. 0,0055 ha w Krupinie Gmina Rychliki. Ogłoszenie o przetargu znajduje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach, na tablicy ogłoszeń sołectwa Krupin-Kiersity oraz na stronie internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

Treść ogłoszenia  poniżej oraz do pobrania na stronie  internetowej: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

 

 

 

 

                                                                                                         Załącznik do Zarządzenia NR 81/2015

                                                                                                                Wójta Gminy Rychliki

 z dnia 25 września 2015r

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 38  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 782 z póxn. zm.)  oraz § 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (t.j.  Dz. U. z 2014 r.  poz. 1490) –

 

Wójt Gminy Rychliki – o g ł a s z a  – pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność n/w nieruchomości:

 

1.  Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 5/55 o pow. 0,0055 ha, zabudowana – budynkiem gospodarczym, o powierzchni użytkowej 18,00m², w zabudowie szeregowej,  położona w obrębie geodezyjnym Krupin arkusz mapy 1, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00068384/2,  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych,

 

1) opis nieruchomości: działka w kształcie prostokąta, zabudowana budynkiem gospodarczym, murowanym (cegła), nieotynkowanym, dach kryty eternitem. Budynek w złym stanie technicznym, wymaga remontu.  Najbliższe otoczenie: zabudowa mieszkaniowa z bezpośrednim dostępem z drogi gminnej o numerze ewidencyjnym 5/17 i 5/35 (nieutwardzone). W sąsiedztwie działki wodociąg, energia elektryczna.

 

2) W księdze wieczystej EL1E/00068384/2, brak jest zapisu dotyczącego praw i roszczeń wobec osób trzecich.

 

3) Przeznaczenie nieruchomości: Na przedmiotową nieruchomość brak jest opracowanego planu i nie wydana została decyzja o warunkach zabudowy, natomiast zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr VI/37/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 26.08.2014 r. położona jest w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji mieszkalno – usługowej. 

 

4) Termin zagospodarowania: niezwłocznie po zawarciu umowy notarialnej.

 

5) Określenia zawarte w art. 35 ust. 2 pkt. 7-10 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie dotyczą.

 

2. Cena wywoławcza: 3 086,00 zł.   

 

3. Termin i miejsce przetargu: Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość odbędzie się: w dniu 30 października 2015 r. w Urzędu Gminy w Rychlikach, pok. 2A,  o godz. 1000.

 

1) Wadium 500,00 zł.

 

2) Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

3) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 

wpłata wadiumgotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy gminy nr 95 8313 0009 0000 0274 2000 0030 Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z/s w Pasłęku, w terminie do dnia 26 października 2015r.

 

Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.

 

4. Nieruchomość opisana w pkt. 1 zwolniona jest z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy  z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. w Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

 

5. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, dla  przedmiotowej nieruchomości, upłynął w dniu 30 lipca 2015r.

 

6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, jeżeli spełnia warunki podane w niniejszym ogłoszeniu.

 

7. Osoby biorące udział w przetargu powinny legitymować się dowodem osobistym lub paszportem, a osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i nabywające nieruchomość w ramach tej działalności także wypisem z właściwej ewidencji lub rejestru a osoby prawne wypisem z właściwego rejestru. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestru – aktualnego wypisu z krajowego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

8. W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy, w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r. poz. 1650 z późn. zm.), jeżeli posiadają przewidziane przepisami zezwolenie, chyba, że przepisy nie uzależniają nabycia nieruchomości od takiego zezwolenia.

 

9. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

10. Osobami bliskim są w szczególności osoby wymienione w art. 4 pkt. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 782 ze zm.).

 

11. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

12. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

13. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 

14. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

15. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy notarialnej.

 

16. Przystępujący do przetargu zapoznani zostaną z regulaminem przetargu.

 

17. Osoba ustalona na nabywcę zostanie zawiadomiona najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży i jest zobowiązana do zapłaty wylicytowanej ceny nabycia, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność oraz pokryć koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej.

 

18. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

19. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny a informacja o odwołaniu przetargu i przyczynie odwołania niezwłocznie podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach oraz formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

20. Warunki przeprowadzenia przetargu, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki.

21. Bliższych informacji dotyczących przetargu można  uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-81-50 wew. 29 (w godzinach pracy urzędu od 715 – 1515   od poniedziałku – piątku).