Skip to main content

Ogłoszenie Wójta Gminy Rychliki

2017-01-31

Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm) – Wójt Gminy Rychliki – zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Rychliki, w sprawie przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychliki w  2017r.”

Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:

1) składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pokój nr 1,
 w godzinach od 8°° do 15°° lub przesłanie pocztą.
2)  składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@rychliki.pl lub faksem nr (055) 248 81-45.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.11a ust.8 cyt. ustawy o ochronie zwierząt podmioty, o których mowa w ust.7 cyt. ustawy, wydają opinię o projekcie, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. od dnia 31 stycznia 2017 r. – 21 lutego 2017r. Nie wydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.

Treść projektu uchwały znajduje się w wersji elektronicznej na stronie http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/ .