Skip to main content

Ogłoszenie

2012-02-21

Działając na podstawie art.11a ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. w Dz. U. z 2003 r , Nr 106, poz.1002 ze zmianami ) – Wójt Gminy Rychliki – zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Gminy Rychliki, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Rychliki, w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rychliki w 2012 r.”
Opinie oraz uwagi o programie na formularzach określonych w załączniku nr 1 do ogłoszenia, można składać w następujący sposób:

  1. składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pokój nr 1, w godzinach od 8°° do 15°° lub przesłanie pocztą.
  2. składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@rychliki.pl lub faksem nr 0-55 248 91-45

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.11a ust.8 podmioty, o których mowa w ust.7 cyt. ustawy, wydają opinię o projekcie, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia tj. do dnia 21 lutego 2012 r. – 12 marca 2012 r.
Nie wydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu. Treść projektu uchwały znajduje się tutaj

 

Załącznik do ogłoszenia pobierz