Skip to main content

Ogłoszenie

2011-04-18

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) Wójt Gminy Rychliki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych w roku budżetowym 2011 w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Rychliki poprzez uczestnictwo w szkoleniach i rozgrywkach w piłkę nożną.

Pobierz dokumenty:

  1. Ogłoszenie
  2. Zarządzenie
  3. Regulamin
  4. Specyfikacja
  5. Wzór oferty
  6. Wzór umowy
  7. Wzór sprawozdania