Skip to main content

Pilny komunikat

2015-08-07

Informuję rodziców/opiekunów prawnych ubiegających  się o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka w roku szkolnym 2015/2016 o konieczności złożenia wniosku (załacznik nr 1) w Urzędzie Gminy Rychliki wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

  • kserokopią aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych dziecka,
  • kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka i zaświadczenia z przedszkola /szkoły / ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w roku szkolnym 2015/2016 roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki.

W przypadku osób, które indywidualnie chcą dowozić niepełnosprawne dziecko do przedszkola, szkoły lub ośrodka własnym samochodem zawarte zostaną odrębne umowy.

Załącznik Nr 1

Krystyna Chojnacka-Borosiewicz