Skip to main content

Pilny komunikat Wojewody!!!

2015-07-15

Wyniki kolejnego, piątego raportu z monitoringu suszy rolniczej, opublikowanego W dniu dzisiejszym ( 14 lipca br.) przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB ) potwierdziły wystąpienie suszy rolniczej w 56 gminach, w 14 powiatach województwa warmińsko – mazurskiego.
Z raportu wynika, że na terenie ww. gmin odnotowano spadek klimatycznego bilansu wodnego poniżej krytycznych wartości dla zbóż jarych, określonych W rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. W sprawie klimatycznego bilansu wodnego.

Nadmieniam, ze wyniki monitoringu suszy rolniczej są udostępniane do publicznej informacji w formie obwieszczeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi W układzie gmin co dekadę na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://edziennik.minrol.gov.pl/ActByMonthYear.aspx, a także W formie raportów Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa W Puławach, publikowanych na stronie internetowej IUNG-PIB (www.susza.iung.pulawy.pl).
Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę o powiadomienie rolników o pilne składanie wniosków do gminy o oszacowanie szkód w uprawach zbóż jarych i niezwłoczne kierowanie wniosków gminy do Wojewody, zgodnie z ustaloną procedurą.
Przypominam, że jednostkowe wnioski rolników z terenu gmin, w których stwierdzono suszę, należy przekazywać do właściwych terytorialnie Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.
Sprawa jest bardzo pilna, z uwagi na to, że szacowanie szkód może odbywać się tylko do czasu zbioru plonu danej uprawy.

Pobierz formularz dla rolnika