Skip to main content

Policja interweniuje w sprawie drogi 527

2011-04-08

Dnia 31 marca 2011 r. Komisariat Policji w Pasłęku wystosował do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie pismo interwencyjne w sprawie złego stanu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku przebiegającym przez gminę Rychliki. Za zgodą Komendanta nadkom. Edwarda Szydłowskiego publikujemy treść tego pisma.

“Informuję, że w ostatnim czasie do Komisariatu Policji w Pasłęku lawinowo napływać zaczęły informacje o stale pogarszającym się stanie technicznym drogi 527 na odcinku od Jelonek do granicy województwa. W trakcie przeprowadzonej w dniu 28 marca 2011 r. kontroli przedmiotowego odcinka drogi stwierdzono liczne uszkodzenia jej nawierzchni, włącznie z całkowitym wybiciem fragmentów nawierzchni asfaltowej. Biorąc pod uwagę skalę oraz charakter uszkodzeń ujawnionych podczas kontroli stwierdzić można, że zagrażają one w sposób rzeczywisty i bezpośredni bezpieczeństwu ruchu pojazdów na w/w drodze. Szczególnie trudna sytuacja ujawniona została na odcinku Marwica – Rychliki, gdzie w kilku miejscach nawierzchnia drogi została uszkodzona w stopniu powodującym niemożność spełniania jej zasadniczej funkcji jako ciągu komunikacyjnego. Ustawienie w tych miejscach znaków informujących o zagrożeniu nie rozwiązuje problemu, a jedynie umożliwia ostrzeżenie uczestników ruchu o niebezpieczeństwach.

 

Kolejnym poważnym problemem na odcinku drogi 527 pomiędzy Jelonkami a granicą województwa są przydrożne drzewa. Ich wielkość oraz fakt braku regulacji, połączone z usychaniem konarów generują sytuację, w której także one stwarzają zagrożenie dla ruchu pojazdów odbywającego się po przedmiotowej drodze.

 

Informuję, że w ostatnim okresie na przedmiotowym odcinku drogi 527 doszło do kilkunastu zdarzeń drogowych, w tym do wypadku śmiertelnego oraz licznych kolizji i uszkodzeń pojazdów. Wszystkie te zdarzenia pośrednio lub bezpośrednio związane były ze stanem technicznym i utrzymaniem drogi 527.

 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o natychmiastowe podjęcie działań mających na celu usunięcie zagrożeń występującyh na drodze 527, w szczególności wykonania naprawy nawierzchni oraz przeprowadzenia regulacji przydrożnej zieleni.

KOMENDANT

Komisariatu Policji w Pasłęku

nadkom. Edward Szydłowski”