Skip to main content

Pomoc dla poszkodowanych

2016-11-30

Uprzejmie informujemy, że Rząd uruchomił kolejną pomoc dla rolników, którzy w 2016 roku ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, tj. : suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania. Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pomoc będzie przyznawana, w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego, złożony w terminie od 29 listopada do 5 grudnia 2016 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronach internetowych.

Stawka pomocy wynosi 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których szkody spowodowane wystąpieniem suszy, gradobicia, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania wyniosły co najmniej 50% i mniej niż 70% oraz 1 ha upraw w szklarniach i tunelach foliowych, w których powstały ww. szkody w analogicznej wysokości. Na pomoc dla poszkodowanych rolników przeznaczone zostały środki w wysokości 100 mln zł. W przypadku, gdy zapotrzebowanie na pomoc, wynikające ze złożonych przez producentów rolnych wniosków przekroczy kwotę przeznaczoną na tę pomoc, tj. 100 mln zł , do wyliczenia wysokości pomocy stosowany będzie współczynnik korygujący, który stanowić będzie iloraz kwoty 100 mln zł i kwoty wynikającej ze złożonych wniosków.