Skip to main content

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 PODROGRAM 2019/2020

2019-09-25

programopercyjny

Skierowania uprawniające do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ Podprogram 2019/2020 są wydawane od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 10:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rychlikach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rychlikach informuje, że prawo do przystąpienia do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 1402 zł,
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 1056zł,
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,

 

– przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z niżej wymienionych powodów pkt 2–14 wraz z udokumentowaniem poprzez złożenie odpowiedniego zaświadczenia

1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) trudności w integracji cudzoziemców,
11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
12) alkoholizmu lub narkomanii;
13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
14) klęski żywiołowej lub ekologicznej
Osoby niekorzystające z pomocy GOPS w Rychlikach są zobowiązane do przedłożenia dokumentacji potwierdzające posiadane dochody, niezbędne zaświadczenia (o zarobkach, pobieranych świadczeniach rodzinnych, alimentach, o statucie osoby bezrobotnej jak i decyzje rentowe/emerytalne). Skierowania będą wydawane wyłącznie z kompletem dokumentów.

PLANOWANA DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA- STYCZEŃ 2020r.