Skip to main content

Projekt budżetu gm. Rychliki na rok 2011

2010-11-17

Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych dnia 15 listopada 2010 roku upłynął termin sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2011. Budżet Gminy Rychliki na rok 2011 zakłada dochody budżetowe na poziomie 11.314.564,00zł oraz wydatki budżetowe na poziomie 11.802.064,00zł. W skład dochodów budżetowych wchodzą dochody bieżące w wysokości 10.468.564,00zł oraz dochody majątkowe w wysokości 846.000,00zł. Analogiczny podział zastosować należy także do wydatków budżetowych, i tak: wydatki bieżące wynoszą 9.950.735,00zł, zaś wydatki majątkowe wynoszą 1.851.329,00zł. Wydatki na zadania majątkowe obejmują następujące zadania inwestycyjne:

 

 

1

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gołutowo – Dziśnity – Lepno – Buczynie (inwestycja wieloletnia na lata 2010 – 2012)

500.000,00zł

2

Budowa wodociągu w miejscowości Topolno Wielkie(inwestycja wieloletnia na lata 2010 – 2011)

160.000,00zł

3

Budowa nowej nitki wodociągowej w miejscowości Rychliki (inwestycja wieloletnia na lata 2011 – 2012)

15.000,00zł

4

Przebudowa drogi gminnej Protowo – Jankowo (inwestycja wieloletnia na lata 2011– 2013)

50.000,00zł

5

Budowa chodnika w miejscowości Protowo

40.000,00zł

6

Budowa wjazdu wraz przepustem w miejscowości Jelonki

11.000,00zł

7

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Powodowo (inwestycja wieloletnia na lata 2010– 2012)

450.000,00zł

8

Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelonki wraz dobudową boksu pożarniczego oraz placu zabaw (inwestycja wieloletnia na lata 2010– 2011)

300.000,00zł

9

Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Rychlikach

130.000,00zł

10

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Święty Gaj

50.000,00zł

11

Budowa miejsca spotkań integracyjnych w miejscowości Wysoka wraz budową placu zabaw

50.000,00zł

12

Budowa miejsca spotkań integracyjnych w miejscowości Gołutowo wraz budową placu zabaw

50.000,00zł

13

Zakup placu zabaw do miejscowości Jelonki (w ramach funduszu sołeckiego)

14.329,00zł

14

Zakup kosiarki spalinowej do miejscowości Powodowo (w ramach funduszu sołeckiego)

6.000,00zł

15

Zakup kosiarki spalinowej do miejscowości Kwietniewo (w ramach funduszu sołeckiego)

5.500,00zł

16

Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jelonki (w ramach funduszu sołeckiego)

4.500,00zł

17

Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w miejscowości Marwica (w ramach funduszu sołeckiego)

5.000,00zł

   

1.841.329,00zł

 

Poza tym w projekcie budżetu na rok 2011 zaplanowana została dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj. zakupu samochodu przez Gminny Zakład Komunalny w Rychlikach w wysokości 10.000,00zł, a także realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 30.000,00zł. Informuje się jednocześnie, że do urzędu wpłynął wniosek Rzymskokatolickiej Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Rychlikach o udzielenie dotacji ze środków Gminy Rychliki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku stanowiącym własność Parafii. Wniosek ten zostanie rozpatrzony przez radę gminy a kwota dofinansowania ustalona uchwałą, wprowadzona zostanie do budżetu.