Skip to main content

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rychliki

2011-04-20

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2-5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rychliki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.04.2011 r. do 23.05.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rychlikach, Rychliki 86, 14-411 Rychliki, pokój nr 2a w godzinach od 715 do 1515.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.05.2011 r. w sali przy Bibliotece Publicznej w Rychlikach, Rychliki 104, 14-411 Rychliki o godz. 1030.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Rychliki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2011 r.

Poniżej można pobrać projekt studium, prognozę oddziaływania na środowisko wraz z załącznikami.

 

Linki

obwieszczenie http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/?id=99719

kierunki http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/?id=99710

kierunki załącznik http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/?id=99712

prognoza http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/?id=99713

prognoza załącznik http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/?id=99715

uwarunkowania http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/?id=99717

uwarunkowania załącznik http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/?id=99718