Skip to main content

Protokół z konsultacji

2013-01-22

Protokół z konsultacji projektu programu w sprawie programu współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy Rychliki.

Protokół spisany w dniu 22 stycznia 2013 roku w Urzędzie Gminy w Rychlikach z konsultacji w  sprawie programu współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy Rychliki.

 

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z procedurą określoną w Uchwale
Nr VII/53/2012 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 listopada 2012

„Program współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy Rychliki”.

1. Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji był projekt programu współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy Rychliki

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach: Podmiotami uprawnionymi
do uczestnictwa w konsultacjach były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na rzecz mieszkańców Gminy Rychliki.

3. Cel konsultacji: Celem konsultacji było zebranie opinii, uwag i propozycji
do przedstawionego projektu programu.

4. Termin konsultacji: Konsultacje przeprowadzono w Urzędzie Gminy Rychliki w dniach
od 07 stycznia 2013 r. do dnia 21 stycznia 2013 roku.

5. Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadzono poprzez zamieszczenie projektu uchwały na stronie internetowej Gminy Rychliki, w Biuletynie Informacji Publicznej. Uwagi do projektu uchwały należało zgłaszać w formie pisemnej na „Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu programu współpracy na 2013 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Gminy Rychliki”

6. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Osobą odpowiedzialną za
przeprowadzenie konsultacji był inspektor mrg inż. Tomasz Piotr Kucej

7. Wyniki konsultacji: W wyznaczonym terminie żaden podmiot nie zgłosił uwag.

Rychliki, dn. 22.01.2013 r.

mgr inż. Tomasz Piotr Kucej