Skip to main content

Przeznaczenie do dzierżawy i oddania w najem nieruchomości

2017-06-26

Przeznaczenie do dzierżawy i oddania w najem  nieruchomości z zasobu mienia Gminy Rychliki, w drodze bezprzetargowej.
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2016, poz. 2147 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 27.06.2017r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i oddania  w najem drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Rychliki (wykaz nr 6845.III.4.2017 r. z dnia 26.06.2017r.).
Treść wykazu znajduje się  na stronie http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.