Skip to main content

Przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości

2016-11-21

Przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości z zasobu mienia Gminy Rychliki, w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U.  z 2015, poz. 782 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 22.11.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Rychliki (wykaz nr 6845.III.7.2016 r. z dnia 18.11.2016r.).

Treść wykazu znajduje się  na stronie http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.
    Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.