Skip to main content

Przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości z zasobu Gminy Rychliki

2016-02-22

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2015, poz. 782 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 23.02.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej i w drodze przetargu, stanowiących własność Gminy Rychliki (wykaz nr 6845.III.1.2016 r. z dnia 22.02.2016r. i nr 6845.III.2.2016 r. z dnia 22.02.2016r.).

Treść wykazu znajduje się  na stronie  http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.