Skip to main content

Przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości z zasobu Gminy Rychliki

2015-09-22

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  j. t. w Dz. U z 2015, poz. 782 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 23.09..2015 r.  wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu (wykaz nr 6845.III.1.2015 r. z dnia 22.09.2015r.). Treść wykazu znajduje się  na stronie  http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.