Skip to main content

Przeznaczenie do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości z zasobu Gminy Rychliki.

2015-12-04

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2015, poz. 782 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 07.12.2015 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Rychliki  6845.III.3.2015 r. z dnia 04.12.2015r.).
Treść wykazu znajduje się  na stronie  http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.      
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.