Skip to main content

Przeznaczenie do sprzedaży 1/8 udziału w nieruchomości

2016-04-20

Przeznaczenie do sprzedaży 1/8 udziału w nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr 62, nr 55 i nr 127, położone w Wysokiej.
Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 21.04.2016r. wykaz  nieruchomości stanowiących w udziale 1/8 części własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – na rzecz współwłaściciela tych nieruchomości ( dotyczy działki nr 62, nr 55 i nr 127 – obręb geodezyjny Wysoka, wykaz nr 6840.I.6.2016 z dnia 20.04.2016r.).

Treść wykazu znajduje się na stronie http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.