Skip to main content

Przeznaczenie do sprzedaży budynku gospodarczego w miejscowości Wysoka

2016-04-06

Przeznaczenie do sprzedaży budynku gospodarczego w miejscowości Wysoka, położonego na działce nr 72. Nr 73, nr 74 i nr 75, w drodze przetargu.

Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 06.04.2016r. wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rychliki, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (budynek gospodarczy w Wysokiej)-  wykaz nr 6840.I.4.2016 z dnia 05.04.2016r.).

Treść wykazu znajduje się na stronie http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.