Skip to main content

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości oznaczonych nr 148/15 i nr 148/14 położonych w Rychlikach

2016-03-23

Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 23.03.2016r. wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (działka nr 148/15 o pow. 0,0900 ha i nr 148/14 o pow. 0,0700 ha, położone w Rychlikach –  wykaz nr 6840.I.3.2016 z dnia 22.03.2016r.).
Treść wykazu.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.