Skip to main content

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości z zasobu Gminy Rychliki

2016-07-06

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2015, poz. 1774 z późn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 07.07.2016 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (działki rolne: nr 57/5 – obręb Jelonki, nr 207/5 – obręb Rychliki i nr 18/1 obręb – Gołutowo).

Treść wykazu znajduje się  na stronie  http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.