Skip to main content

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości z zasobu Gminy Rychliki

2017-05-17

Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości z zasobu Gminy Rychliki, w drodze przetargu.
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147) – Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 18.05.2017r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (lokal mieszkalny i działka niezabudowana położone w Rejsytach).

Treść wykazu znajduje się  na stronie  http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.
Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.