Skip to main content

Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy

2017-08-04

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.  z 2016, poz. 2147 z póżn. zm.) – Wójt Gminy Rychliki – podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach wywieszony został na okres 21 dni licząc od dnia 04.08.2017r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki przeznaczonych do dzierżawy przez dotychczasowych dzierżawców, drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat. (wykaz nr 6845.III.5.2017 r. z dnia -3.08.2017r.).

Treść wykazu znajduje się  na stronie http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.

Bliższych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy można uzyskać w UG w Rychlikach pok. nr 2a, tel. (055) 248-81-50 wew.29.