Skip to main content

Rada Gminy Rychliki udzieliła absolutorium wójtowi

2014-06-27

Wszyscy radni pozytywnie ocenili wykonanie budżetu gminy za rok 2013 i udzielili absolutorium wójtowi.
Kluczowym punktem sesji Rady Gminy była ocena wykonania budżetu Gminy Rychliki za 2013 rok. Dochody budżetowe wyniosły 15 088 141 zł, wydatki 16159261,00 zł. Dochody zrealizowane zostały w wysokości 14400565,28 zł (95,44% planu), wydatki w wysokości 15155274,51 zł (93,79% planu).
W 2013 r. Gmina Rychliki wykorzystała środki z Unii Europejskiej oraz środki, które nie podlegają zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Łącznie to kwota 1150707,00 zł.

Wszyscy radni zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i głosowali za udzieleniem absolutorium wójtowi gminy Henrykowi Kiejdo. Uchwalenie absolutorium oznacza polityczną aprobatę dla działań wójta związanych z wykonaniem budżetu.

{gallery}14/absolutorium{/gallery}