Skip to main content

Radni jednomyślnie poparli projekt budżetu na 2015 rok

2015-02-16

Wójt Henryk Kiejdo przedstawił radnym projekt budżetu na 2015 rok. Projekt przygotowany został jeszcze w poprzedniej kadencji. 30 stycznia obecna rada gminy jednomyślnie go poparła.
Ogółem dochody z majątku gminy mają sięgnąć 13 mln 178 tys. zł, natomiast wydatki plan przewiduje na poziomie 14 mln 178 tys. zł. Same tylko zadania inwestycyjne w budżecie pochłoną nieco ponad 3 mln zł, czyli 21,6% ogółu budżetu.

Inwestycje w Gminie Rychliki w 2015 roku
Jedną z najważniejszych inwestycji jest przebudowa 5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej od Rychlik do Kwietniewa. Gmina ze swojego budżetu dołoży 1 mln zł do przebudowy tego odcinka. Przetarg na wycinkę drzew jest już rozstrzygnięty.
– Dobra współpraca gminy Rychliki z samorządem województwa warmińsko-mazurskiego w I etapie przebudowy drogi z Rychlik do Jelonek pozwoliła mi zabiegać o modernizację kolejnych kilometrów drogi. Dzięki temu, że dokładamy się do tej inwestycji, kolejny 5-kilometrowy etap będzie realizowany w tym roku. Łatwiej było mi także negocjować zakres prac. Na całej długości drogi będzie ścieżka rowerowa, a w Dymniku i Kwietniewie chodnik. W pierwotnej wersji inwestycji remont ograniczał się do samej drogi – mówi wójt Henryk Kiejdo.
Pozostałe bardzo oczekiwane przez mieszkańców inwestycje to budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Protowie oraz zakup wozu bojowego dla OSP Rychliki.

Znaczna część budżetu jest przeznaczona na przygotowanie dokumentacji projektowych:

 • opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rychlikach,
 • budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Budkach i Rejsytach,
 • budowa sieci wodociągowej w Rejsyty,
 • budowa sieci wodociągowej łączącej już istniejące sieci w Buczyńcu, Liszkach, Śliwicy, Barzynie i Rychlikach (domki) wraz z przyłączami w jeden element systemu pierścieniowego dla Gminy Rychliki. Pozwoli to na wyłączenie 3 kolejnych hydroforni.

– Głównym założeniem projektu zagospodarowania terenu wokół budynku GOPS, OSP Rychliki, Ośrodka Zdrowia jest poprawa funkcjonalności ruchu kołowego wokół budynków użyteczności publicznej. Odnowa tego miejsca ujednolici nawierzchnie chodników, placów, dróg wewnętrznych, zniesie bariery dla osób niepełnosprawnych – mówi Arkadiusz Kulma, inspektor ds. budownictwa, ochrony środowiska.

W ramach funduszy sołeckich przewidziane są następujące zadania:

 • modernizacja parkingu w Świętym Gaju;
 • wykonanie oświetlenia ulicznego w Rejsytach;
 • budowa wiaty przystankowej w Mokajnach i Śliwicy;
 • budowa wiaty przy świetlicy w Kwietniewie;
 • modernizacja świetlic wiejskich w Kwietniewie (mała sala), Wysokiej (ogrzewanie), Lepnie (ogrzewanie) i Marwicy (wymiana okien);
 • zakup wyposażenia do świetlicy w Jankowie;
 • budowa wiat w Powodowie, Jelonkach, Rychlikach, Kwietniewie;
 • budowa trybun sportowych w Rychlikch.

Budżet zabezpiecza również 20 tys. zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy  

Henryk Kiejdo