Skip to main content

Realizacja koncepcji wodociągowania gminy Rychliki w latach 2009–2015

2015-02-20

Od kilku lat Gmina Rychliki z konsekwencją realizuje przyjętą w 2008 r. koncepcję zwodociągowania gminy. Do dnia dzisiejszego z 17 hydroforni zlikwidowaliśmy 3. W 2014 r. łączna długość gminnej sieci wodociągowej wyniosła ok. 47,7 km, z czego 22,3 km to sieci zupełnie nowe lub wymienione na nowe. W 2009 r. na 100 mieszkańców gminy Rychliki z wodociągu korzystało 76 osób, W 2013 – 80 osób, W 2014 – 93 osoby.

powiększ

Oto kolejne etapy i wykonane zadania w zakresie wodociągowania gminy:

Marwica 2009 r.

Wybudowaliśmy stację podnoszenia ciśnienia oraz sieć wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 527 do Marwicy Wielkiej. Nowa nitka wodociągu objęła swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców na odcinku ok. 2100 m. Wykonaliśmy 18 przyłączy ze studzienkami i wodomierzami. Inwestycja była dofinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt inwestycji to ok. 245 tys. zł.

– Kwietniewo 2010 r.

Wybudowaliśmy sieć wodociągową z przyłączami na terenach zwartej zabudowy mieszkalno-gospodarczej w Kwietniewie zasilaną z ujęcia wody w Dymniku. Wodociąg zastąpił indywidualne ujęcia wody. Dodatkowo zmodernizowaliśmy hydrofornię w Dymniku. Modernizacja polegała na wymianie pompy głębinowej w studni nr 2, zamontowaniu dodatkowego zbiornika hydroforowego o poj. 1,5 m3 oraz odżelaziacza o poj. 1,5 m3. Koszt inwestycji to ok. 889 tys. zł

– Topolno Wielkie 2011 r.

Wybudowaliśmy nitkę wodociągu z Marwicy do Topolna Wielkiego. Kilometrowy odcinek sieci pozwolił na wyłączenie jednej z 17 hydroforni obsługiwanych przez Gminny Zakład Komunalny na terenie Gminy. Wyłączenie hydroforni w Topolnie Wielkim rozpoczęło proces likwidacji niewielkich ujęć, w których koszt pozyskania wody jest wysoki. Koszt inwestycji to ok. 98 tys. Zł.

– Śliwica – Budki 2013 r.

Inwestycja objęła budowę sieci wodociągowej z przyłączami na terenach zwartej zabudowy mieszkalno-gospodarczej w Śliwicy i Budkach oraz budowę wodociągu od Śliwicy do Budek. Ze względu na starą, zakamienioną instalację sieciową i przyłącza w Śliwicy wymieniona została cała sieć. Drobne prace modernizacyjne zostały wykonane także w hydroforni w Śliwicy. Pozwoliło to wyłączyć kolejną hydrofornię (Budki), w której nie było możliwości uzyskania odpowiednich parametrów wody. Koszt inwestycji to ok. 290 tys. zł.

– Hydrofornia w Gołutowie 2013 r.

W ramach modernizacji kompletnie przebudowano istniejącą stacje uzdatniania wody. Budynek hydroforni został wyremontowany, wymieniono wszystkie urządzenia technologiczne, wybudowano nadziemny ocieplany zbiornik retencyjny wody o pojemności 100 m³. Oczyszczono obie istniejące studnie, z których jedna nie była używana, wymieniono pompy. Koszt inwestycji to ok. 850 tys. zł.

– Rychliki 2013 r.

Wymieniliśmy starą sieć wodociągową w Rychlikach w miejscach kolizji z drogą wojewódzką nr 527 oraz tam, gdzie nowy asfalt miał iść nad istniejącą siecią. Koszt inwestycji to 200 tys. zł. Wymieniono też ok. 300 metrów sieci wodociągowej w miejscach kolizji z drogą powiatową 1185N w kierunku Gołutowa, w związku z przebudową drogi powiatowej na odcinku Rychliki – Gołutowo. Wartość inwestycji to ok. 175 tys. zł.

– Lepno, Buczyniec 2014 r.

W Gołutowie wymieniliśmy część starej sieci wodociągowej, a w Dziśnitach istniejącą sieć zasililiśmy nową magistralą z Gołutowa, przy jednoczesnym wyłączeniu hydroforni w Dziśnitach. Do zbiorczej sieci wodociągowej podłączono również Lepno i Buczyniec, miejscowości które dotychczas nie były zwodociągowane. Koszt inwestycji to 428 tys. zł.

– Powodowo 2014 r.

W Powodowie wybudowaliśmy 914 m sieci wodociągowej oraz 30 przyłączy wodociągowych w miejsce starej sieci przejętej od dotychczasowego użytkownika. Inwestycja prowadzona była razem z budową oczyszczalni ścieków i sieci sanitarnej, a łączny koszt to ok. 835 tys. zł.

– Kwietniewo (kolonia) 2014 r.

Wybudowaliśmy 1047 m sieci wodociągowej oraz 4 przyłącza wodociągowe poza zwartą zabudową w zachodniej części Kwietniewa. Koszt inwestycji to 102 tys. zł.

– Rychliki (kolonia) w stronę Rejsyt

Wybudowaliśmy 1850 m sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych. Koszt inwestycji 183 tys. zł.

Plany na rok 2015

– Projekty wodociągów

Gotowa jest dokumentacja magistrali łączącej Jelonki z Budkami i Śliwicą. W przypadku pojawienia się oszczędności, inwestycja może zostać zrealizowana już w br. Po modernizacji hydroforni w Jelonkach w kolejnych latach da to możliwość wyłączenia hydroforni w Śliwicy, która dziś zasila Śliwicę i Budki, a docelowo połączy sieci w Jelonkach z alternatywnym zasilaniem wody z Gołutowa.

Osobnym zadaniem będzie wykonanie projektu sieci wodociągowej łączącej już istniejące sieci wodociągowe w Buczyńcu, Liszkach, Śliwicy, Barzynie i Rychlikach w jeden z elementów systemu pierścieniowego sieci wodociągowej dla Gminy Rychliki. Inwestycja pozwoli na dodatkowe zasilanie dla hydroforni w Rychlikach i Jelonkach. Wyłączone z eksploatacji zostaną hydrofornie w Liszkach (będąca w użyczeniu), w Barzynie oraz Śliwicy, która to obecnie obsługuje Śliwicę i Budki. Dodatkowo do sieci podłączeni zostaną mieszkańcy kolonii Brzeźniak w Rychlikach.

Projektowana również będzie wymiana sieci wodociągowej w Rejsytach wraz z podłączeniem Wopit. Projekt równocześnie będzie obejmował wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnię ścieków dla Rejsyt. Już wkrótce zostaną wyłonieni wykonawcy dokumentacji projektowej dla w/w zadań.

– Gospodarka wodno-ściekowa

Ochrona zasobów wodnych oraz właściwe nimi gospodarowanie jest jednym z priorytetów Gminy. Od wielu lat trwa porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gm. Rychliki. W 2014 r. wykonano inwestycję polegającą na budowie oczyszczalni i kanalizacji dla miejscowości Powodowa, wcześniej sieć kanalizacyjną w Rychlikach oraz nową oczyszczalnię ścieków dla osiedla Podleśna w Rychlikach.

Oprócz projektu kanalizacji sanitarnej dla Rejsyt, na rok bieżący zaplanowana jest do realizacji inwestycja polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Protowo i budowie 2,5 km nitki wodociągowej z Protowa do Jankowa. Podłączenie Jankowa do hydroforni w Protowie a docelowo w Krupinie, pozwoli na wyłączenie kolejnej małej hydroforni oraz przybliży realizację przyłączenia do sieci wodociągowej jednej z 2 ostatnich miejscowości niezwodociągowanych – Świętego Gaju.