Skip to main content

Sprzedaż – budynek mieszkalny Wysoka

2011-07-06

Rychliki, dnia 04 lipca 2011 roku

Nr 6840.I.3.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, 4, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (j. t w Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) i § 4, 6 ust.1 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku, w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108) oraz uchwały Nr II/22/2011 Rady Gminy Rychliki z dnia 31 marca 2011 roku, w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy i Zarządzenia Nr 23/2011 Wójta Gminy Rychliki z dnia 11 maja 2011 roku, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy, Zarządzenia Nr 33/2011 Wójta Gminy Rychliki z dnia 04 lipca 2011 roku,

w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż na własność nieruchomości stanowiących własność gminy i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu i Zarządzenia Nr 48/2009 Wójta Gminy Rychliki z dnia 03 września 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Rychliki i powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu.

 

W ó j t G m i n y R y c h l i k i

Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż na własność n/w nieruchomości z zasobu mienia gminy:

1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 57 o pow.0,1034 ha, zabudowana – budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 61,43 m² i budynkiem gospodarczym o pow. 8,02 m² położona w obrębie geodezyjnym Wysoka arkusz mapy 1, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00045938/4 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Gminy Rychliki.
– Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu: 48 860,00 zł – słownie: czterdzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych.
– Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2011 roku, o godz. 10°° w Urzędzie Gminy w Rychlikach
– Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium w gotówce w wysokości:
3 000,00 zł – słownie: trzy tysiące złotych, w kasie UG lub na rachunek bankowy nr 74 83130009 0000 0374 2000 0020 Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 sierpnia 2011 roku. Za datę wpłacenia wadium, uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki

2. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów nr 46 o pow. 0,0095 ha zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. 24,42 m² położona w obrębie geodezyjnym Wysoka arkusz mapy 1, wpisana do księgi wieczystej nr EL1E/00045938/4 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiąca własność Gminy Rychliki
– Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu: 4 160,00 zł – słownie: cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych. .
– Przetarg odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2011 roku, o godz. 11°° w Urzędzie Gminy w Rychlikach
– Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium w gotówce w wysokości:
400,00 zł – słownie: czterysta złotych, w kasie UG lub na rachunek bankowy nr 74 83130009 0000 0374 2000 0020 Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 sierpnia 2011 roku. Za datę wpłacenia wadium, uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rychliki.
3. Nieruchomość opisana w pkt. 1 i w pkt. 2 wykazu zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

4. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 cyt. na wstępie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 01 czerwca 2011 roku.

5. Nieruchomości opisane w pkt. 1 i 2, nie są obciążone na rzecz osób trzecich.

6. Dla nieruchomości opisanych w pkt. 1 i 2, brak jest planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rychliki i nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rychliki, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Rychliki Nr IV/31/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku, nieruchomości opisane w pkt. 1 i 2 położone są w terenach określonych jako tereny rozwoju funkcji mieszkalno – usługowych, objętych strefą ochrony konserwatorskiej typu A.
7. Nabywca nieruchomości opisanych w pkt. 1 i 2 niniejszego wykazu zobowiązany jest do ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o Zagospodarowaniu Przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane. Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym nabywca (inwestor) usuwa na koszt własny.

8. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne bądź prawne, jeżeli wpłacą wadium w wyznaczonym w terminie na rachunek Gminy Rychliki. W przypadku osób fizycznych do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków. lub pisemne upoważnienie jednego małżonków do udziału w przetargu i nabycia nieruchomości w drodze licytacji. Osoby prawne winny dostarczyć przed przetargiem wypis z ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego oraz pełnomocnictwo osób do udziału w przetargu a także umowę spółki cywilnej w przypadku (oferty takiego przedsiębiorcy). Osoby upełnomocnione zobowiązane są do przedstawienia komisji przetargowej pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza. Osoby fizyczne prowadzące działalność w formie Spółki Cywilnej winni dostarczyć umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu, jeżeli spełniają warunki określone ustawą z dnia 24 marca 1920 roku, o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (j. t w Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.). Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia wydanego przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie, nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i regulaminem przetargu oraz prawnym nieruchomości, przed jego rozpoczęciem.
11. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia : – odwołania przetargu, – zamknięcia przetargu, – unieważnienia przetargu, – zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
12. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (za datę zapłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Rychliki) oraz pokryć koszty związane przeniesieniem własności i zawarciem umowy notarialnej. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
13. Termin sporządzenia umowy sprzedaży ustalony zostanie w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
14. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu w celu zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi a przetarg czyni niebyłym.
15. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, który stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy notarialnej.
16 Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z ważnej przyczyny, z podaniem informacji o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
17. Z dodatkowymi warunkami przetargu, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A (od poniedziałku do piątku w godz. 715 – 1500), tel. 055 – 248-81-50 wew. 29. Oględzin wyżej opisanych nieruchomości można dokonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Rychlikach (od poniedziałku do piątku w godz. 715 – 1500).
18. Ogłoszenie umieszczone zostanie na stronie internetowej http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/.