Skip to main content

Straty w uprawach

2012-04-11

W związku z sygnalizowanymi stratami w uprawach rolnych, spowodowanymi ujemnymi skutkami przezimowania informujemy, że w przypadku wystąpienia szkód, poszkodowani producenci rolni powinni składać wnioski o oszacowanie strat do właściwych terenowo urzędów gmin.

W oparciu o przedłożone wnioski, wójt występuje do Wojewody ze stosownym wnioskiem o powołanie komisji do szacowania szkód, podając liczbę poszkodowanych gospodarstw, powierzchnię upraw, na których wystąpiły szkody z podziałem na poszczególne uprawy, a także wstępnym określeniem stopnia zniszczeń. Warunkiem uzyskania pomocy, w formie preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, jest wystąpienie i oszacowanie szkód przez Komisję powołaną przez Wojewodę, na poziomie wyższym niż 30% średniej rocznej produkcji danego rolnika z ubiegłych trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub trzech lat w okresie pięcioletnim z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, tj. w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.

 

W związku z powyższym proszę o składanie wniosków zawierających informacje podane powyżej w możliwie najszybszym terminie, nie później jednak niż do dnia 26 kwietnia 2012 roku, aby można było zdążyć z oszacowaniem strat i późniejszym złożeniem wniosków.

Poniżej treść pisma wystosowana do wójtów, burmistrzów i prezydentów w związku ze stratami poniesionymi wskutek wymarznięcia.

W nawiązaniu do pisma z dnia 29.03.2012 r., znak: IGR-XI.7160.9.2012, dotyczącego strat w uprawach rolnych, spowodowanymi ujemnymi skutkami przezimowania, uprzejmie informuję, że w dniu 3 kwietnia br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania.

Projekt programu przewiduje, między innymi udzielenie poszkodowanym producentom rolnym pomocy w formie:

  1. Kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych oraz poręczeń i gwarancji spłaty tych kredytów. Kredyty oprocentowane są dla kredytobiorcy w wysokości 0,1 % w skali roku, jeżeli producent rolny w dniu wystąpienia szkód posiadał ważną umowę ubezpieczenia obejmującą ochroną co najmniej 50% powierzchni upraw, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50 % liczby zwierząt gospodarskich albo w wysokości 3,85% w skali roku, jeśli producent rolny takiej umowy nie posiadał,

  2. Stosowania przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odraczania terminu płatności składek na ubezpieczenie społeczne i rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzanie w całości lub w części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania,

  3. Odraczania, rozkładania na raty, umarzania w części lub w całości przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych należności Agencji,

  4. Udzielenia pomocy producentom rolnym na dokonanie ponownego obsiania powierzchni upraw. Stawka pomocy na dokonanie ponownego obsiewu 1 ha upraw rolnych została ustalona w wysokości 100 zł na 1 ha powierzchni uprawy żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych. Będzie to pomoc de minimis, co oznacza, że wysokość tej pomocy łącznie z pomocą udzieloną w ostatnich trzech latach nie będzie mogła przekroczyć równowartości 7 500 euro. Pomoc będzie udzielana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na wniosek producenta rolnego ( złożony w terminie do dnia 1 czerwca br. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję ) wraz z jego oświadczeniem o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiewu, potwierdzonym przez komisję powołaną przez wojewodę, do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego,

W przypadku tej formy pomocy nie ma warunku ubezpieczenia 50 % upraw i progu 30 % szkód w całym gospodarstwie rolnym,

 

 

5.Stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2012 r.,

Nadmieniam, że warunkiem uzyskania innych form pomocy, oprócz tej na ponowne obsianie powierzchni upraw , o czym wspomniałem powyżej, jest wystąpienie i oszacowanie szkód przez Komisję powołaną przez Wojewodę, na poziomie wyższym niż 30% średniej rocznej produkcji danego rolnika z ubiegłych trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody lub trzech lat w okresie pięcioletnim z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, tj. w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Szczegółowe warunki i zakres pomocy określone zostaną w uchwale Rady Ministrów w tej sprawie.

 

 

 

Z poważaniem

 

Z up. Wojewody

Warmińsko – Mazurskiego

Jerzy Szczepanik

Dyrektor Wydziału

Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa”