Skip to main content

Stypendia szkolne na rok 2012/2013

2012-08-02

STYPENDIUM SZKOLNE na rok szkolny 2012/2013

(ważniejsze informacje)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. z 2004r. Dz.U.Nr 256,poz.2572 z p.zm.);

 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z p.zm);

 3. Uchwała Nr VII/47/2008 Rady Gminy Rychliki z dnia 10 listopada 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Rychliki.

   

Uprawnieni:

 1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 3. uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 4. słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, którzy:

 1. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie. niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.

 

Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym i w przedszkolu lub w szkole podstawowej

( tzw.”0”).

 

Kryterium dochodowe: miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie do 351 zł – art.9 ust.8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( tj. Dz.U. z 2008r. Nr115, poz.728 z późniejszymi zmianami).

Rodzina: w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.(tj. Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz.728 z późniejszymi zmianami) to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Składający wniosek: rodzice albo pełnoletni uczeń lub odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium lub ośrodka dla uczniów niepełnosprawnych. Pełnoletni uczeń składa wniosek we własnym imieniu.

Miejsce składania wniosku: Urząd Gminy Rychliki 14-411 Rychliki

Termin składania wniosku: do 15 września 2012 roku na rok szkolny 2012/2013 a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października 2012 roku.

Pobieranie wniosków oraz innych niezbędnych dokumentów: w siedzibie Urzędu Gminy Rychliki oraz w szkołach funkcjonujących na terenie gminy ( załącznik do niniejszej informacji)

Załączniki do wniosków: zaświadczenia o osiągniętych dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku a w przypadku utraty dochodu – z miesiąca w którym wniosek jest składany

 1. zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto łącznie z zasiłkiem rodzinnym i innymi dochodami oprócz wartości świadczeń w naturze,

 2. zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego z urzędu gminy lub nakaz płatniczy i dowód opłacania składek na ubezpieczenie w KRUS ( dochód z hektara przeliczeniowego przyjmuje się w wysokości 207 zł) lub potwierdzenie tego dochodu na wniosku o stypendium przez pracownika komórki podatkowej urzędu,

 3. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o pobranych świadczeniach z wyjątkiem tzw. “jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego” lub potwierdzenie tych dochodów na wniosku o stypendium,

 4. zaświadczenie lub decyzje z urzędu pracy o rejestracji jako osoba bezrobotna i o wysokości pobieranego zasiłku (netto),

 5. decyzja o przyznaniu renty lub emerytury albo dowód otrzymania renty, emerytury lub innego świadczenia z ubezpieczenia społecznego,

 6. postanowienie sądu lub inny dokument o zasądzonych alimentach,

 7. zaświadczenie o stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji,

 8. osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego lub oświadczenie (wg wzoru oświadczenia).

Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej (1/12) lub nie złożył deklaracji miesięcznej podatkowej (PIT-5), to przedkłada zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o informacji jw. lecz poprzedni rok kalendarzowy oraz ilość miesięcy w których prowadził działalność gospodarczą.

 1. w stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt, karta podatkowa)- za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby,

 2. inne dokumenty potwierdzające źródła dochodu opodatkowane i nie podlegające opodatkowaniu, które wyżej nie zostały wymienione.

 

Wójt Gminy: przyznaje, cofa, odmawia lub wstrzymuje stypendium szkolne w drodze decyzji administracyjnej

Przeznaczenie stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym. Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od potrzeb ucznia. Dodatkowymi zajęciami mogą być zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itp.

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np. tornister, strój na zajęcia wychowania fizycznego, podręczniki, zeszyty, przybory szkolne, atlasy, encyklopedie, wyjazdy na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, czy nawet mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, o ile są związane z procesem edukacyjnym.

Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacyjnym ucznia ( np. kimono dla ucznia trenującego karate).

Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do kompetencji opieki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, w ich codziennej egzystencji ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównaniu jego szans edukacyjnych – pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.

 

Refundacja wydatków: nastąpi po przedłożeniu rachunków lub faktur wystawionych na wnioskodawcę do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

 

Rychliki, dnia 01 sierpnia 2012 roku

 pobierz wniosek