Skip to main content

Susza i szacowanie strat

2018-06-25

Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje, że raport z monitoringu suszy rolniczej, za okres od 21 kwietnia do 20 czerwca br. wykazał pogłębienie suszy rolniczej w poszczególnych gminach województwa warmińsko-mazurskiego. Suszą rolniczą zagrożone zostały kolejne gatunki roślin uprawnych. W niektórych gminach, oprócz zbóż jarych i ozimych, truskawek, drzew i krzewów owocowych, zagrożenie suszą wystąpiło w przypadku rzepaku i rzepiku, kukurydzy na ziarno i na kiszonkę oraz roślin strączkowych.

W związku z powyższym przypomina się rolnikom o możliwości składania wniosków o szacowanie strat suszowych do Wojewody za pośrednictwem gminy. Ze względu na suszę, zbiór niektórych roślin zostanie znacznie przyspieszony, a komisje szacujące szkody mogą szacować straty jedynie do zbioru upraw. Podstawą oszacowania szkód spowodowanych suszą jest wniosek rolnika do gminy. Dane zawarte we wniosku są niezbędne do wypełnienia protokołu przez komisję. Do wniosku należy dołączyć wydruk e – wniosku o płatności bezpośrednie ( każdy producent posiada login i hasło umożliwiające jego wydruk). Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Obsługa Interesanta >> Co i gdzie załatwić >> Ochrona środowiska – Ochrona przyrody – Rolnictwo >> Rolnictwo.

Stosownie do wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 29 maja 2018 r. dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczących szacowania strat w rolnictwie, szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas gdy na terenie danej gminy i w uprawach objętych monitoringiem suszy, zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym wystąpiła susza (w którymkolwiek z dotychczasowych raportów). Decyzję o uprawach podlegających szacowaniu na terenie danej gminy podejmuje komisja w oparciu o wyniki monitoringu suszy (raporty dostępne są na stronie www.susza.iung.pulawy.pl. dla każdej gminy w kraju oraz 14 grup i gatunków roślin z uwzględnieniem 4 kategorii glebowych. Z uwagi na duży spadek Klimatycznego Bilansu Wodnego, w powiatach: węgorzewskim, gołdapskim, piskim, oleckim, ełckim i giżyckim, oprócz gatunków roślin zagrożonych suszą w gminach, mogą być szacowane także szkody w użytkach zielonych ( II pokos) i trawach uprawianych na gruntach ornych (nie dotyczy powiatu elbląskiego).

Z analizy monitoringu suszy rolniczej wynika, że na terenie gminy Rychliki możliwe jest szacowanie strat w następujących uprawach:

– zboża ozime na glebach I, II kategorii

– zboża jare na glebach I, II, III kategorii

– rzepak i rzepik na glebach II kategorii

– tytoń na glebach I, II kategorii

– warzywa gruntowe na glebach I, II kategorii

– krzewy owocowe na glebach I, II kategorii

– drzewa owocowe na glebach I kategorii

– truskawki na glebach I, II kategorii

– rośliny strączkowe na glebach I, II kategorii

Zakres szacowania może się zmienić w zależności od kolejnych raportów monitoringu suszy.