Skip to main content

Susza rolnicza – odbiór protokołów

2015-09-24

W związku z uruchomieniem programu pomocy finansowej dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku suszy, biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzą nabór wniosków o pomoc finansową dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę w 2015 r. Jednym z warunków uzyskania pomocy, jest konieczność dołączenia do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisje powołane przez Wojewodę. Pomoc może uzyskać rolnik, w którego gospodarstwie lub dziale specjalnym produkcji rolnej straty spowodowane przez suszę wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym (produkcji roślinnej i zwierzęcej łącznie). Rolnicy, którzy spełniają ten warunek mogą odbierać kopie protokołów w celu dołączenia do wniosku o pomoc, w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego od 25 września br. 

Nadmieniam, że pomoc jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony w terminie do 30 września br. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na stronie internetowej, dostępnym także w postaci papierowej w biurach powiatowych Agencji. W przypadku ubiegania się przez producentów rolnych o kredyty na wznowienie produkcji w poszkodowanych gospodarstwach rolnych, należy uzyskać adnotację Wojewody na oryginałach protokołów, potwierdzającą wystąpienie szkody, jeżeli straty wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym. Zainteresowani tą formą pomocy rolnicy mogą ubiegać się o potwierdzenie protokołów, za pośrednictwem Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego.

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Jerzy Szczepanik
Dyrektor Wydziału
Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie