Skip to main content

Szacowanie strat 2017

2017-02-15

Uprzejmie informuję, że Wojewoda Warmińsko – Mazurski 26 stycznia br. powołał, stosownymi zarządzeniami, komisje ds. szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi we wszystkich powiatach województwa warmińsko – mazurskiego. Nadmieniam, że informacje dotyczące szacowania szkód, w tym obowiązujące w bieżącym roku wzory: wniosku rolnika do urzędu gminy/miasta o oszacowanie szkód, wniosku gminy do Wojewody, protokołu z oszacowania szkód, a także zasady szacowania szkód obowiązujące w 2017 r. oraz zarządzenia w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, umieszczone są na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce Obsługa Interesanta >> Co i gdzie załatwić >> Ochrona środowiska – Ochrona przyrody – Rolnictwo >> Rolnictwo. 

Informuję, że obowiązujące w 2017 r. zasady szacowania szkód w rolnictwie zostały uzgodnione z Warmińsko – Mazurską Izbą Rolniczą w Olsztynie. Niezwykle ważną sprawą, ułatwiającą prace komisji terenowych jest właściwe wypełnienie wniosku przez rolnika o oszacowanie szkód, który producent rolny przedkłada do urzędu gminy. Pomimo obowiązku umieszczania danych zgodnych z wnioskami o płatności bezpośrednie, w ubiegłych latach występowały liczne rozbieżności w porównaniu ze stanem faktycznym i wynikająca z tego konieczność korygowania przez komisje, wcześniej sporządzonych protokołów. Mając na uwadze zminimalizowanie występujących nieprawidłowości i zapewnienie zgodności podawanych danych o powierzchni gospodarstwa oraz upraw z wnioskami o płatności bezpośrednie wprowadzono zasadę, że integralną częścią wniosku rolnika do gminy jest kopia wniosku o płatności bezpośrednie za rok bieżący, a w przypadku gdy rolnik nie złożył jeszcze w danym roku wniosku do ARiMR, a zgłasza szkody spowodowane, np. ujemnymi skutkami przezimowania, wówczas do wniosku dołącza kopię wniosku o dopłaty za rok ubiegły.

Sławomir Sadowski

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski