Skip to main content

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Jana Brzechwy w Elblągu

2014-02-11

Uprzejmie informuję, że wzorem lat ubiegłych w naszej placówce funkcjonować będą oddziały specjalne dla uczniów z wadą słuchu i mowy. Do klasy I przyjmowani są uczniowie z:

  • niedosłuchem
  • dziecięcą afazją ruchową,
  • upośledzenie umysłowym w stopniu lekkim i zaburzeniami mowy,
  • niepełnosprawnością sprzężoną w stopniu lekkim i zaburzeniami mowy,

którzy posiadają aktualne orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Atutem naszej placówki są:

  • klasy o liczebności do 8 osób,
  • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: surdopedagodzy, surdologopedzi,oligofrenopedagodzy.
  • odpowiednia do potrzeb uczniów liczba zajęć dodatkowych: rewalidacja surdologopedyczna i surdopedagogiczna, muzykoterapia, gimnastyka korekcyjna, opieka pedagoga i psychologa szkolnego, zajęcia EEG Biofeedback i integracji sensorycznej w zaprzyjaźnionej placówce.

Szkoła Podstawowa nr 14 im. Jana Brzechwy w Elblągu
Elbląg ul. Mielczarskiego 45
tel/fax(0-55) 625-85-91