Skip to main content

Trzecia zwyczajna sesja Rady Gminy Rychliki

2014-03-28

Trzecia zwyczajna sesja Rady Gminy Rychliki miała miejsce 28 marca 2014 roku (piątek) w sali obrad w Bibliotece Publicznej w Rychlikach. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00. W sesji uczestniczyło trzynastu radnych oraz sołtysi i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

 

Otwierając obrady przewodnicząca Rady Gminy – pani Halina Zbróg – przywitała przybyłych gości i po stwierdzeniu quorum (ważności obrad) przedstawiła następujący porządek obrad:

 • Interpelacje i zapytania radnych;
 • Informacja ustna Wójta Gminy Rychliki o działalności międzysesyjnej;
 • Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Pasłęku w 2013 roku;
 • Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rychliki za 2013 rok;
 • Sprawozdanie z działalności Komisji za 2013 rok;
 • Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
 • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rychliki na lata 2014-2018;
 • wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki;
 • wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki;
 • pokrycia kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
 • Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy Rychliki.
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 • Wnioski i zapytania sołtysów.
 • Wolne wnioski i informacje.
 • Sprawy różne.

Na wniosek Wójta Gminy – pana Henryka Kiejdo – do porządku obrad dodano rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Buczyniec-Gołutowo”. Argumentując dodanie powyższego projektu Wójt Gminy zaznaczył, że dzięki poczynionym staraniom i udzielonej dotacji w roku 2014 byłaby możliwość wyremontowania odcinka drogi Gołutowo-Dziśnity (wartość prac 600 tys. zł). Powyższy wniosek został poddany głosowaniu i jednogłośnie przyjęty przez Radnych.

Po zatwierdzeniu porządku obrad Radni zgłosili Wójtowi Gminy interpelacje, w głównej mierze dotyczące poprawy stanu dróg i sytuacji na drogach na terenie Gminy Rychliki.

Następnie Wójt Gminy Rychliki – pan Henryka Kiejdo – został poproszony o złożenie sprawozdania z okresu międzysesyjnego. Pan Wójt zabierając głos podkreślił, że czas ten owocował w wiele spotkań dotyczących zarówno spraw inwestycyjnych (w tym budowa przycmentarnej kaplicy w Rychlikach, poprawy nawierzchni dróg wojewódzkich i powiatowych) jak i związanych bieżącym życiem Gminy (spotkania podsumowujące działalność OSP, przekazanie samochodu dla OSP Kwietniewo).

Dodatkowo Wójt Gminy przedstawił aktualny stan prac związanych z budową oczyszczalni ścieków w Powodowie (podpisanie umowy na wykonanie) i Protowie (prace nad projektem) i wodociągu Gołutowo – Buczyniec (prowadzenie prac) oraz zaznaczył, że dobiegają końca prace związane z zakupem wozu strażackiego dla OSP Jelonki.

W trakcie kolejnego wystąpienia głos zabrał Komendant Komisariatu Policji w Pasłęku – nadinspektor Edward Szydłowski – który przedstawił informację o zdarzeniach i stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Rychliki w roku 2013, którą podsumował jako w miarę stabilną i bezpieczną.

W dalszej części obrad Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rychliki za 2013 rok przedstawiła Przewodnicząca Zespołu – pani Bożena Helwak.

Następnie Przewodniczący Komisji: Budżetowej – pani Tamara Pyłypeć, Rewizyjnej – pani Halina Ulejczyk i Oświaty – p. Andrzej Szponar podsumowali prace prowadzone w roku 2013.

W kolejnym etapie obrad omówiono i przegłosowano projekty sześciu uchwał. Radni zgodnie przyjęli wszystkie zaproponowane projekty uchwał.

Po wnioskach i zapytaniach radnych i sołtysów przewodnicząca Rady Gminy zakończyła obrady.

 

 {gallery}14/Sesja3{/gallery}