Skip to main content

TYDZIEŃ Z PRACY URZĘDU GMINY W RYCHLIKACH

2015-03-20

PONIEDZIAŁEK, 16 MARCA 2015 R.
Wójt uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Teodezego Jerzego Marcinkiewicza, wieloletniego Wójta Gminy Stawigudy, zastępcy przewodniczącego Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.
http://www.stawiguda.pl/news/634/12-marca-2015-roku-zmarl-wieloletni-wojt-gminy-stawiguda-teodozy-jerzy-marcinkiewicz

WTOREK, 17 MARCA 2015 R.

  • Rozpoczęły się posiedzenia Komisji Rady Gminy. Jako pierwsza posiedzenie miała Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Tematami były m.in. ochrona i opieka nad zabytkami na terenie gminy, wyniki nauczania w Zespole Szkół w Rychlikach za I semestr 2014/2015 r. oraz zaopiniowanie materiałów na II sesję Rady Gminy Rychliki.
  • Wójt Henryk Kiejdo i komendant powiatowy PSP w Elblągu Tomasz Świniarski spotkali się z komendantem wojewódzkim PSP w Olsztynie – Mirosławem Ruteckim. Celem było omówienie możliwości zakupu nowego wozu bojowego dla OSP Rychliki.
  • W gminie Rychliki rozpoczęły się wybory sołtysów i rad sołeckich. Harmonogram spotkań został opublikowany: http://rychliki.org/images/pliki/15/wyborysoltysow.pdf. Jest to również okazja do omówienia przez wójta bieżących spraw i problemów dotyczących lokalnej społeczności. Wybory potrwają do 25 marca 2015 r.

ŚRODA, 18 MARCA 2015 R.

  • Wójt wziął udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Omawiane były sprawy wynikające z potrzeb i pracy Komisji, a także zaopiniowanie materiałów na II sesję Rady Gminy Rychliki.
  • Wójt spotkał się z prezesem zarządu PKS Sp. z o.o. Rozmowy dotyczyły rozszerzenia istniejącej sieci autobusowej komunikacji zbiorowej.

CZWARTEK, 19 MARCA 2015 R.

  • Odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Rozwoju Gospodarczego, Handlu, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Ochrony Środowiska. Porządek obrad obejmował m.in. informację na temat prowadzonej egzekucji administracyjnej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, informację o wycince drzewostanu na terenie gminy oraz zaopiniowanie materiałów na II sesję Rady Gminy Rychliki.
  • Sekretarz gminy Krystyna Chojnacka-Borosiewicz uczestniczyła w spotkaniu w starostwie powiatowym. Tematem był m.in. Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.
  • Wójt Gminy Rychliki uczestniczył w obradach Zgromadzenia Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie. Porządek obejmował wybory do organów Związku oraz uchwalenie budżetu. Ponadto zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Zarządu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich.

PIĄTEK, 20 MARCA 2015 R.

  • Szkoła, przy współdziałaniu sołectwa Rychliki i Urzędu Gminy, zorganizowała akcję sprzątania wsi z okazji pierwszego dnia wiosny. Udział wzięły klasy 4-6 szkoły podstawowej.
  • Wójt uczestniczył w zebraniach wiejskich, w których wybierano Sołtysów i Rady Sołeckie tj. w Mokajnach i Protowie odpowiadając na pytania mieszkańców.