Skip to main content

Tydzień z pracy Urzędu Gminy w Rychlikach

2015-03-13

PONIEDZIAŁEK, 9 MARCA 2015

– Odbyło się pierwsze spotkanie wójta Gminy Rychliki z kierownikami podległych jednostek  i referatów. Na odprawie uczestniczyli p. Krystyna Chojnacka-Borosiewicz – sekretarz gminy, p. Bożena Helwak – kierownik GOPS, p. Katarzyna Hałuszczak – kierownik BPG, p. Małgorzata Ciąćka-Klepacz – skarbnik gminy, p. Roman Dziewulski – kierownik GZK, p. Alicja Goszcz-Zając – wicedyrektor ZS oraz podkom. Robert Papierowski – kierownik Rewiru Dzielnicowych. Tematem zebrania było omówienie i podsumowanie wykonywanych na bieżąco prac w jednostkach. W trakcie spotkania wójt przedstawił kierownikom plany rozwoju gminy na rok 2015, które obejmują między innymi wykonanie projektów rozbudowy sieci wodociągowej związanej z dalszą  realizacją koncepcji wodociągowania gminy, a także rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy drogi 527 na odcinku  Rychliki – Kwietniewo.

Następnie kierownicy podsumowali działalność pracy w swoich jednostkach za okres od stycznia do chwili obecnej i przedstawili plan pracy na najbliższe dwa tygodnie.

– W Zespole Szkół w Rychlikach miało miejsce spotkanie wójta Gminy Rychliki z Radą Pedagogiczną. Tematem zebrania było omówienie kwestii związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół.

WTOREK, 10 MARCA 2015

W Zakładzie Utylizacji Odpadów w Elblągu miało miejsce spotkanie dotyczące omówienia przygotowanych zestawień odnośnie przyjętych i odzyskanych w fazie przetwarzania odpadów poddanych procesowi odzysku lub recyklingu w 2014 roku w rozbiciu na poszczególne gminy.

ŚRODA, 11 MARCA 2015

Odbyło się spotkanie władz Gminy Rychliki z przedstawicielem Kuratorium Oświaty.  Głównym celem było omówienie wyników w nauce za rok szkolny 2013/2014, oraz za pierwsze półrocze roku szkolnego 2014/2015. W spotkaniu uczestniczyła także Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Rychliki, przedstawiciele Rady Rodziców oraz wicedyrektorzy Zespołu Szkół w Rychlikach.

CZWARTEK, 12 MARCA 2015

W czwartek, 12 marca 2015 roku w Urzędzie Gminy w Rychlikach miało miejsce spotkanie Starosty Elbląskiego i Wójta Gminy Rychliki. Tematem rozmowy były plany inwestycyjne związane z rozbudową infrastruktury drogowej w najbliższych latach. Gościem spotkania był również pan Leszek Wójcik – właściciel firmy STOLPŁYT.

PIĄTEK, 13 MARCA 2015

W Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa pomiędzy Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustawem Markiem Brzezin, a Wójtem Gminy Rychliki – Henrykiem Kiejdo o dofinansowanie rozbudowy sieci wodociągowej do kolonii Rychliki i Kwietniewo oraz rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w Rychlikach. Inwestycje są realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwota dofinansowania to 263 tys. zł.

Na zdjęciu od lewej:  Sylwia Jaskulska - Członek Zarządu Województwa   Gustaw Marek Brzezin - Marszałek Województwa  Henryk Kiejdo – Wójt Gminy Rychliki  Małgorzata Klepacz-Ciąćka – Skarbnik Gminy Rychliki

Na zdjęciu od lewej: Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa, Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa, Henryk Kiejdo – Wójt Gminy Rychliki, Małgorzata Klepacz-Ciąćka – Skarbnik Gminy Rychliki