Skip to main content

Uwaga ASF

2019-01-23

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

Mapa rozprzestrzeniania się ASF

Hodowco  świń,  którego  gospodarstwo  znajduje  na  obszarze ochronnym  („żółtym”), pamiętaj,  że:

MUSISZ:

1)    utrzymywać  świnie  w sposób  wykluczający  kontakt  z  wolno  żyjącymi  dzikami  oraz ze  zwierzętami  domowymi, w  odrębnych,  zamkniętych  pomieszczeniach, w  których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których  są utrzymywane inne zwierzęta kopytne;

2)    sporządzić  spis posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki,  knury  i  knurki,  oraz  na   bieżąco  aktualizować  ten spis;

3)   codziennie  2x  (rano  i  wieczorem)  kontrolować  stan  zdrowia  świń

4)    karmić  świnie  wyłącznie  paszą zabezpieczoną  przed  dostępem  zwierząt  wolno żyjących;

5)    wyłożyć  maty  dezynfekcyjne  lub  zapewnić  niecki  dezynfekcyjne  odpowiednio  przed:

 

  1. a) wejściami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjściami z tego gospodarstwa oraz przed wejściami do budynków lub pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych budynków lub pomieszczeń, przy czym szerokość  mat  albo  niecek  powinna  być  nie  mniejsza  niż szerokość  danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m,
  2. b) wjazdami do gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, i wyjazdami z tego gospodarstwa, przy czym szerokość mat lub niecek powinna być nie mniejsza niż szerokość  wjazdów  i  wyjazdów, a długość –  nie  mniejsza  niż  obwód  największego koła  środka  transport  wjeżdżającego  lub  wyjeżdżającego  z  tego  gospodarstwa

– a także stale utrzymywać te maty lub  niecki  w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

6)    przestrzegać  aby  czynności związane z obsługą świń były  wykonywane wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w  twoim  gospodarstwie;

7)    przestrzegać aby osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, stosowały  środki higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym koniecznie  myły  i odkażały ręce oraz oczyszczały i odkażały obuwie;

8)    na  bieżąco czyścić  i  odkażać  narzędzia  oraz sprzęt wykorzystywany  do  obsługi  świń;

9)    pilnować  aby  osoby  wykonujące  czynności związane  z  obsługą świń używały  odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności;

10)  prowadzić rejestr środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie.

11) wybieg dla świń zabezpieczyć  podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – jeśli utrzymujesz świnie w systemie otwartym;

12) informować  urzędowego  lekarza  weterynarii  o  każdym  przypadku  padnięcia  świni,

13) zaopatrywać świnie przemieszczane do każdego  miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii na podstawie badania klinicznego świń przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem tych świń, zawierające:

1)  dane identyfikacyjne wystawiającego świadectwo;

2)  numer świadectwa;

3)  liczbę przemieszczanych świń;

4)  numery identyfikacyjne świń;

5)  miejsce pochodzenia świń;

6)  miejsce przeznaczenia świń;

7)  określenie środka transportu świń oraz jego numer rejestracyjny;

8)  poświadczenie spełniania przez świnie wymagań zdrowotnych określonych w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

9)  datę wystawienia oraz pieczęć i podpis urzędowego lekarza weterynarii.

W/w  obowiązku nie stosuje się w przypadku, gdy przemieszczane świnie zostały zaopatrzone w świadectwo zdrowia wystawione zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. poz. 189).

14) wymagać  świadectw,  o  których  mowa  powyżej,  w  przypadku  wprowadzania  świń  do  swojego  gospodarstwa, 

15)  z  podjęciem  czynności  ubojwych  przy  uboju  świni  w  gospodarstwie  zaczekać  na  przyjazd  urzędowego  lekarza  weterynarii,  ponieważ  na obszarze ochronnym  („żółtym”)  obowiązuje  badanie  przedubojowe.

 16)zgłosić kierownikowi powiatowego biura Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  w ciągu 24 godzin: 1) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, 2) ubój zwierzęcia gospodarskiego – z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

 

NIE  WOLNO  CI:

1)    wnosić i wwozić na teren gospodarstwa  zwłok dzików,  tusz dzików,  części tusz dzików  i produktów  ubocznych  pochodzenia  zwierzęcego  pochodzących z dzików oraz materiałów  i  przedmiotów,  które  mogły  zostać  skażone  wirusem  afrykańskiego pomoru  świń;

2)    dopuścić  do  wykonywania  czynności  związanych  z  obsługą  świń  osób,  które w ciągu  ostatnich 72  godzin  uczestniczyły  w  polowaniu  na  zwierzęta  łowne  lub odłowie  takich  zwierząt;

3)  prowadzić uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane  w twoim gospodarstwie;

4)    karmić świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami  („czerwonego”) lub obszaru zagrożenia  („niebieskiego”), chyba że tę zielonkę lub to ziarno poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 30 dni przed ich podaniem świniom;

5)    wykorzystywać w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami („czerwonego”)  lub obszaru zagrożenia  („niebieskiego”),  chyba że tę słomę poddano obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa afrykańskiego pomoru świń lub składowano w miejscu niedostępnym dla dzików co najmniej przez 90 dni przed jej wykorzystaniem,

6)  wprowadzać do gospodarstwa  świń  pochodzących  z obszaru objętego ograniczeniami („czerwonego”)  bez  zgody  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  wyrażonej  w  formie  odpowiedniego  świadectwa lub obszaru zagrożenia  („niebieskiego”),

7)  wysyłać  świń  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  bez  zgody  Powiatowego  Lekarza  Weterynarii  wyrażonej  w  formie  odpowiedniego  świadectwa.

ZANIM  WPUŚCISZ DO SWOJEGO GOSPODARSTWA ŚRODEK TRANSPORU DO PRZEWOZU ŚWIŃ SPRAWDŹ CZY  BYŁ ON  OCZYSZCZONY  I  ODKAŻONY

Zgodnie  z  przepisami  wymagane jest oczyszczanie i odkażanie, a w razie potrzeby dezynsekcja, po każdym przemieszczeniu świń lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego otrzymanych ze świń, środków transportu, które były użyte do ich przemieszczenia na obszarze ochronnym  („żółtym”)  lub obszarze objętym ograniczeniami  („czerwonym”), lub obszarze zagrożenia  („niebieskim”), lub z tych obszarów.

Dokument  potwierdzający  przeprowadzenie  oczyszczenia  i  odkażenia  środka  transportu po  ostatnim  przemieszczeniu  świń  lub  produktów  ubocznych  pochodzenia  zwierzęcego otrzymanych  ze  świń  albo jego kopia muszą  być przewożone w tym środku transportu!

PAMIĘTAJ,  ŻE

  • jesteś obowiązany  oznakować  świnię  w  terminie  30  dni od dnia jej  urodzenia przez założenie  na  lewą  małżowinę  uszną kolczyka  z  numerem identyfikacyjnym, a w przypadku  opuszczenia  przez  świnię  siedziby  stada  przed  upływem 30 dni  od  dnia  jej  urodzenia  –  nie później niż przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada. Jeśli  kupiłeś  świnię  i  świnia przebywa w twoim  gospodarstwie  dłużej niż 30 dni, jesteś obowiązany dodatkowo oznakować tę świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada. Fakt  oznakowania  świni musisz  zgłosić kierownikowi  biura  powiatowego Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  w terminie 7 dni od dnia oznakowania, określając  liczbę  oznakowanych  zwierząt,
  • co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, musisz dokonać  spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt. Liczbę i numery identyfikacyjne zwierząt gospodarskich, ustalone podczas spisu musisz  przekazać  kierownikowi biura Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  w terminie 7 dni od dnia  dokonania  spisu,
  • świnie przeznaczone  do  uboju  w  gospodarstwie  na  użytek  własny  muszą  być  w  nim  utrzymywane  co  najmniej  30  dni  przed  ubojem.